Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 


promocja15

Przejdź do rekrutacji
nabor optivum

Co warto wiedzieć o BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA?
•  Nauka trwa 3 lata.
•  Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły.
•  W zawodach wyodrębniono kwalifikacje.
• W trakcie nauki w uczeń zdaje egzaminy z poszczególnych kwalifikacji. Po każdym zdanym egzaminie otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne. Gdy zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę ,otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
• Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy na podstawie umowy zawartej pomiedzy rodzicami ucznia i pracodawcą.
•  Uczniowie  posiadający orzeczenia ppp praktyczną naukę zawodu kucharz mogą odbywać w pracowni szkolnej.
•  Uczeń może uzupełnić wykształcenie średnie, wybierając BRANŻOWĄ SZKOŁĘ II STOPNIA.

   Absolwent może uzyskać tytuł technika, uzupełniając brakujące kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz uzupełniając poziom wykształcenia ogólnego w Branżowej Szkole II Stopnia lub przystępując do egzaminu eksternistycznego z zakresu w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Po spełnieniu tych warunków uczeń otrzyma dyplom technika, a po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych.
  Absolwent, który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed okręgową komisją egzaminacyjną i uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe , może wystąpić o wydanie suplementu do dyplomu. Suplement – Europass jest wydawany w jęz. polskim oraz na życzenie również w wersji angielskiej. Jest to jeden z dokumentów umożliwiający obywatelom Unii Europejskiej dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji.

zawody zsz

Oraz pozostałe zawody wyszczególnione w informatorze

o zawodach szkolnictwa zawodowego.

zsz1  zsz2

zsz3  zsz4

 REALIZUJEMY  PROJEKTY  UNIJNE:
•    „ Szkoły  nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”
•    „ Uczeń online.  Nowoczesne technologie w szkole”
•    „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami"

logo1 logo2

logo uczen

Uczniowie, którzy kształcą się w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach:
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i elektryk oprócz zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków UE.
Dla uczniów tego kierunku przewidziano następujące zajęcia pozaszkolne:
- język niemiecki branżowy, podczas którego młodzież kształci swoje umiejętności lingwistyczne, ze szczególnym naciskiem na słownictwo fachowe związane z zawodem, w którym podjęli naukę;
- montaż i serwis urządzeń solarnych, w trakcie których uczniowie poznają zasady instalacji urządzeń do pozyskiwania energii;
- OZE szansą na pracę – młodzież uczy się wykorzystywać wiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii do zwiększenia swoich szans na karierę zawodową na lokalnym rynku pracy;
- wykorzystanie informatyki w rysunku technicznym i kalkulacji kosztów, podczas którego będą się uczyli zastosowania technik IT do kosztorysowania, kalkulacji kosztów oraz wykonywania projektów technicznych urządzeń i sieci energetyki odnawialnej;
- fizyka moją pasją – zajęcia dla entuzjastów przedmiotów ścisłych, podczas których pogłębiają wiedzę związaną z prawami fizyki;
- zajęcia doradztwa zawodowego: grupowego i indywidualnego - podczas spotkań z doradcami zawodowymi młodzież przygotowuje teczkę z dokumentami aplikacyjnymi oraz planuje dalszy przebieg kariery zawodowej.  
    Poza w/w zajęciami zaplanowano też wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze do: Centrum Nauki Kopernik, Dubienki i Grabowca, Porąbki Żar k/Siedliszczek,  Wrocławia.
Celem wszystkich wyjazdów jest zapoznanie się ze sposobami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz funkcjonowania urządzeń z tym związanych, np. biogazowi.
    Uczniowie mają też szansę uczestniczyć w płatnych stażach wakacyjnych krajowych i zagranicznych (Niemcy) odbywających się w firmach związanych z branżą OZE.
    Uczniowie w ramach Projektu Unijnego „ Edukacja i praca to się opłaca” będą uczestniczyć w stażach wakacyjnych. Uczestnicy staży otrzymają wynagrodzenie.

Kucharze w pracowni szkolnej

promocja16

promocja17

Uczniowie przygotowali potrawy wielkanocne

promocja18

Rozwijamy zainteresowania i pasje – warsztaty decoupage

połączone z nauką języka angielskiego

 promocja19

Uczestniczymy w konkursach – Mistrz w zawodzie

promocja20

Fryzjerzy prezentują swoje prace – Dzień otwarty

promocja21

Uczestniczymy w konkursach piekarskich

promocja22

To nasze dzieło tuż przed Wielkanocą

 promocja23

promocja24

       DLACZEGO  NASZA  SZKOŁA  ?
•  Zapewniamy  bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
•  Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia.
•  Kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.
• Oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach : hotelarskiej, gastronomicznej i odnawialnych źródeł energii – OZE.
• Proponujemy, w ramach  projektów  finansowanych z UE ,  wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze.
•  Uczymy  języka obcego  zawodowego.
•  Organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą.
•  Organizujemy  staże wakacyjne, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.          
            


       Z  D  E  C  Y  D  U  J      S I Ę     N A     ZS NR  2

Przejdź do rekrutacji

nabor optivum

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Z ODDZIAŁMI INTEGRACYJNYMI NR 2
•    Klasa I A i I B wielozawodowa – kucharz, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz, wędliniarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektryk, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, murarz – tynkarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

Materiały

Nauczyciele