Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

Od roku szkolnego 2010/ 2011 przez dwa lata Zespół Szkól Nr 2 w Łukowie realizuje projekt opracowany przez Starostwo Powiatowe w Łukowie "Innowacyjne programy nauczania - pilotaż w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi".
Uczestnikami projektu są 4 ponadgimnazjalne szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi z terenu całego województwa lubelskiego. Głównym celem projektu jest niwelowanie barier, które ograniczają młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych do dostępu do ponadgimnazjalnych szkół ogólnodostępnych.
W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:
•    rozpoznane zostaną możliwości rozwojowe, zainteresowania i potrzeby edukacyjne
w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych uczniów niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie -10 godzin zegarowych na każdego ucznia;
•    opracowane zostaną 3 innowacyjne programy nauczania odpowiadające potrzebom edukacyjnym uczniów niepełnosprawnych uczestniczących projekcie;
•    na bazie opracowanych innowacyjnych programów nauczania prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo, realizowane przez nauczyciela i nauczyciela wspomagającego przeznaczone dla wszystkich uczniów klasy integracyjnej uczestniczącej w projekcie;
•    każdy uczeń niepełnosprawny uczestniczący w projekcie objęty zostanie 200 godzinami indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, dostosowanych do jego potrzeb
na podstawie przeprowadzonego rozpoznania;
•    przeprowadzone zostanie wyjazdowe 4- dniowe szkolenie dla dyrektorów szkół i kadry doskonalące i podnoszące umiejętności opracowywania i wdrażania innowacyjnych, indywidualnych programów nauczania oraz pracy z uczniem niepełnosprawnym;
•    odbędą się dwa 2- dniowe, wyjazdowe spotkania robocze dyrektorów szkół
oraz kadry mające na celu wymianę informacji i doświadczeń z realizowanego projektu oraz wypracowanie wniosków do przyszłej pracy.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Materiały

Nauczyciele