Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

 

Zdobywanie wiedzy przez praktykę – lekcja otwarta dla klas I TE i II TE.

   W dniu 20 maja 2015 r. uczniowie z klas: I TE i II TE wzięli udział w lekcji otwartej na temat: „Połączenia rur w instalacjach kolektorów słonecznych, centralnego ogrzewania, instalacjach wodnych oraz instalacjach gazowych”. Zajęcia poprowadził p. Stanisław Mikowski. Prowadzący omówił rodzaje rur do instalacji c.o., wodnych, gazowych oraz systemy za pomocą których można wykonać poszczególne instalacje. Następnie uczniowie, pod kierunkiem prowadzącego, wykonywali połączenia poszczególnych rodzajów rur.
   Lekcja otwarta odbyła się w ramach realizowanego w szkole projektu współfinansowanego ze środków UE „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”.

 


 

 

Młodzież ZS Nr 2 w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre

   W dniu 14 maja 2015 r. 12- osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie, pod opieką p. Piotra Lipińskiego, uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Hotelu Hilton w Warszawie. Celem wycieczki był: udział w warsztatach dotyczących savoir vivre’u, doskonalenie umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o pracy w hotelu oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorcami z branży hotelarskiej.
   Młodzież wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników hotelu z zakresu obsługi gości podczas ich pobytu. Następnie zwiedzili hotel oraz uczestniczyli w spotkaniu z dyrekcją obiektu. Uczniowie zostali zapoznani z aktualną ofertą pracy i możliwościami rozwoju ścieżki kariery zawodowej w przedsiębiorstwie hotelowym oraz wymaganiami na poszczególne stanowiska pracy.
   Dodatkową atrakcją przygotowaną przez pracowników Hotelu Hilton były warsztaty kulinarne odbywające się pod okiem hotelowego kucharza. Uczestnicy wycieczki w praktyce sprawdzili swoje umiejętności w zakresie przygotowania potraw kuchni włoskiej. Miłym akcentem warsztatów była degustacja samodzielnie przygotowanych potraw. Uczestnicy zajęć otrzymali certyfikat potwierdzający udział w warsztatach kulinarnych, będących częścią Globalnej Inicjatywy CAREES @ HILTONLIVE.
   Organizatorzy wycieczki serdecznie dziękują Dyrekcji Hotelu Hilton za zorganizowanie zajęć i umożliwienie zwiedzenia obiektu. Szczególne wyrazy wdzięczności dla wszystkich osób, które zechciały poświęcić czas uczniom ZS Nr 2 w Łukowie w trakcie pobytu w Hotelu Hilton kierujemy na ręce pani Joanny Cybulskiej – specjalisty d/s szkoleń, która koordynowała działaniami związanymi z organizacją trzeciego już spotkania w Hotelu Hilton.
   Wycieczkę zorganizowano w związku z zajęciami „Savoir vivre” odbywającymi się w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” realizowanego przez ZS Nr 2 w Łukowie w partnerstwie Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 


 „Kształcenie zawodowe szansą na przyszłość – edycja III”

   Dnia 26 marca 2015 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie odbyło się seminarium pod nazwą „Kształcenie zawodowe szansą na przyszłość – III edycja” zorganizowane w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z ZS Nr 2. Honorowy patronat nad seminarium objął Starosta Łukowski.
   W seminarium wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, zaproszeni goście z uczelni wyższych, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie. Lidera - Fundację Rozwoju Lubelszczyzny reprezentowali: prezes oraz koordynator główny projektu, zaś Partnera: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.
   Spotkanie rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie p. Krzysztof Okliński, który przypomniał, że celem spotkania jest zapoznanie się z problematyką pozyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na Lubelszczyźnie oraz przyjrzenie się prognozom rynku pracy pod kątem zatrudniania kadr przygotowanych do pracy w branży OZE. Następnie głos zabrał p. Janusz Kozioł - Starosta Łukowski, który mówił o roli projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej, które ułatwiają zdobywać dodatkowe kompetencje i przyczyniają się do zmian w wielu sferach życia, także edukacyjnej. W dalszej kolejności Prezes Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – p. Henryk Łucjan przedstawił działania Fundacji podejmowane w celu wsparcia samorządów oraz innych instytucji i prywatnych przedsiębiorców w zakresie rozwoju alternatywnych sposobów pozyskiwania energii. Koordynatorka projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” – p. Sylwia Romańska-Węzik przedstawiła główne założenia oraz osiągnięcia projektu. Osią spotkania były prelekcje wygłoszone przez zaproszonych gości. Prof. dr inż. Ryszard Tytko – pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autor podręczników o odnawialnych źródłach energii wygłosił prelekcję na temat: „Nowy model funkcjonowania szkoły zawodowej - rozwój edukacji poprzez współpracę z biznesem”. W swojej wypowiedzi podkreślił wagę rzetelnego kształcenia przyszłych kadr. Zwrócił też uwagę na potrzebę jak najwcześniejszego specjalizowania się w konkretnej dziedzinie z danej branży oraz twórczego rozwiązywania problemów pojawiających się w procesie nauczania i uczenia się.
Następnie głos zabrał p. Sławomir Najdychor – dyrektor Bioenergy System II, który wygłosił prelekcję na temat „Lubelski Dom Efektywny Energetycznie – zrównoważone rozwiązanie problemów budownictwa mieszkaniowego”. Omówił zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań energetycznych w domach budowanych metodą opracowaną przez firmę, którą reprezentuje. Kolejną występującą osobą był p. Sylwester Becz z Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie, który mówił na temat: „Potencjału i przestrzennego uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Województwie Lubelskim”. Prelegent przedstawił dane dotyczące stanu rozwoju energetyki odnawialnej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie lubelskim oraz wyjaśnił uwarunkowania niezbędne do korzystania z zainstalowanych urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych.
Następnie głos zabrała p. Marta Sokołowska – studentka Politechniki Lubelskiej, przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowców „Grupa Ogniwo”. W czasie wystąpienia „Startuj z energią – jak kompletować pakiet swoich umiejętności, narzędzi i doświadczenia już teraz” zwracała się głównie do obecnej młodzieży, której kompleksowo przedstawiła rolę automotywacji w rozwoju ścieżki kariery zawodowej. Jako ostatni głos zabrał p. Jan Dobrzański z Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który zaprezentował wystąpienie pt. „Możliwości rozwoju i finansowanie energetyki odnawialnej w nowej perspektywie RPO WL 2014-2020”. Zapoznał zebranych z planami dofinansowania projektów z funduszy UE.
   Seminarium podsumował dyrektor ZS Nr 2 w Łukowie p. Krzysztof Okliński.

O seminarium można znaleźć też informacje pod adresem:
http://www.telewizja.lukow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4843:odnawialne-roda-energii&catid=34:aktualnosci&Itemid=67

 dsc02673

 


 Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na lekcji otwartej

   W dniu 25 marca 2015 r. uczniowie z klas: I TE i II TE wzięli udział w lekcji otwartej na temat: „Montaż instalacji fotowoltaicznej, pomiary parametrów energetycznych modułów fotowoltaicznych”. Zajęcia poprowadził prof. dr inż. Ryszard Tytko – pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autor podręczników z zakresu odnawialnych źródeł energii.
   Prowadzący omówił rodzaje modułów i elementy składowe instalacji fotowoltaicznej. Następnie uczniowie, pod kierunkiem profesora R. Tytko, samodzielnie wykonali montaż stelaża, zamocowali moduły oraz podłączyli przewody i falownik.
   Lekcja otwarta została zorganizowana w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości- modernizacja kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

dsc02652

 


Pracownia OZE oficjalnie otwarta!

   Dnia 25 marca 2015 r., w trakcie odbywającego się w ZS Nr 2 w Łukowie seminarium popularnonaukowego „Kształcenie zawodowe szansą na przyszłość – III edycja”, nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni odnawialnych źródeł energii. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: p. Janusz Kozioł – Starosta Łukowski, p. Henryk Łucjan – prezes Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator główny projektu p. Sylwia Romańska – Węzik, p. Marcin Mateńko – zastępca Burmistrza Miasta oraz p. Krzysztof Okliński – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie.
   Goście zostali zaproszeni do nowo powstałej pracowni, a nauczyciel przedmiotów zawodowych dla technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej p. Paweł Salamończyk krótko scharakteryzował zainstalowane sprzęty oraz omówił ich wykorzystanie w codziennej pracy z uczniami. Pracownia wzbudziła ogólne zainteresowanie zwiedzających, którzy zadawali pytania i z ciekawością oglądali stanowiska do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
   Pracownia powstała w ramach realizowanego w ZS Nr 2 w partnerstwie z FRL projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków EFS.

 dsc02699

 


 

 Kulinarne przeżycia uczniów ZS Nr 2

   Uczniowie kl. III TK oraz IV TK, którzy uczestniczą w projekcie „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”, biorą udział w zajęciach „Przygotowywanie i serwowanie dań nietypowych”. W trakcie warsztatów młodzież przygotowuje potrawy charakterystyczne dla różnych kuchni świata. Uczestnicy zajęć sporządzali już potrawy kuchni japońskiej, francuskiej i tatarskiej. W grudniu będą poznawać tajniki między innymi: fondue czekoladowego i deserów fusion.
Podczas zajęć uczestnicy – uczniowie klas kelnerskich –dowiadują się też, jak należy serwować własnoręcznie przygotowane specjały i ćwiczą sztukę podawania do stołu.
Podczas warsztatów młodzież wykorzystuje do gotowania produkty zapewnione przez szkołę.
   Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

dsc02621

 

 


 

Nowa pracownia
dla technika systemów i urządzeń energetyki odnawialnej

   W ramach realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostało zakupione i zainstalowane wyposażenie techniczne, które złożyło się na stworzenie nowoczesnej pracowni odnawialnych źródeł energii.
   Pomieszczenie zostało wyposażone w pięć stanowisk: turbinę wiatrową, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompę ciepła oraz kocioł na biomasę. Wyposażenie pracowni umożliwia realizację zajęć z zakresu organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej i kontrolowania pracy urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej.
   Od września w nowym pomieszczeniu uczą się przyszli technicy systemów i urządzeń energetyki odnawialnej. Zajęcia pokazowe w nowo powstałej pracowni przeprowadził
p. Stanisław Mikowski, którego firma zaprojektowała i wykonała modernizację pomieszczeń oraz zainstalowała urządzenia.
   Oprócz lekcji wynikających z tygodniowego planu nauczania, w pracowni będą odbywać się także dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, spoza podstawy programowej, realizowane w ramach w/w projektu.

dsc02460

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

   „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie  „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”, realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr 935/POKL.09.02.00-06-046/12-00. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny a partnerem Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie. Głównym celem projektu jest wyższa jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 2.
   W roku szkolnym 2013/2014 do projektu mogą przystąpić uczniowie klasy I technikum w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz uczniowie klasy I zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodach: monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych                                       oraz elektryk . Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 27 września 2013 roku do koordynatorek projektu – p. Justyny Ostrzyżek i p. Agnieszki Cichosz.

 

 

Podsumowanie realizacji projektu
„Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”
w roku szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 w ZS Nr 2 w Łukowie kontynuowano realizację projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” realizowanego
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr 935/POKL.09.02.00-06-046/12-00. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny a partnerem Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie. Głównym celem projektu jest wyższa jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 2.
Uczniowie Technikum Nr 2 kształcący się w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik hotelarstwa oraz kelner uczestniczyli w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych, spoza podstawy programowej:
- koło informatyczne – 90h
- koło przedsiębiorczości – 45h
- koło fizyczne – 30h
- koło teatralne – 30h
- barman – 80h/ 24 certyfikaty
- savoir vivre – 15h
- zielony hotel OZE – 15h
- efektywna energetyka – 45h
- organizowanie obiegu dokumentów – 60h
- obsługiwanie jest sztuką, a kelner to aktor – 30h
- obsługi gości uczę się z profesjonalistami – 30h
- matematyka – 210h
- język angielski branżowy – 180h
- język niemiecki branżowy – 90h
- doradztwo grupowe – miękkie – 16h
- doradztwo grupowe – 12h
- doradztwo indywidualne – 62h
- logopeda – 35h
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne psychologiczne – 50h
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pedagogiczne – 50h
Łącznie w grupach rekrutujących się spośród klas technikum zrealizowanych zostało 1883h zajęć pozalekcyjnych, spoza podstawy programowej. Dodatkowo przeprowadzono próbne egzaminy zawodowe dla uczniów klas IV technika hotelarstwa i kelnera - 20 uczniów. Egzamin próbny składał się z części pisemnej oraz praktycznej.
Uczniowie kształcący się w Zasadniczej Szkole Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w zawodach: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz elektryk uczestniczyli w następujących pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych, spoza podstawy programowej:
- język niemiecki branżowy w ZSZ – 60h
- doradztwo grupowe miękkie – 8h
- OZE szansą na pracę – 15h
- wykorzystanie informatyki w rysunku technicznym i kalkulacji kosztów – 30h
- fizyka moja pasją – 30h
Łącznie w grupach rekrutujących się spośród klas ZSZ zrealizowanych zostało 143h zajęć pozalekcyjnych.
Oprócz zajęć dodatkowych uczniowie wzięli udział w następujących wyjazdach edukacyjnych:
 Porąbka Żar –elektrownia wodno-szczytowo-pompowa i laboratorium AGH Kraków (3 dni)
 Żarnowiec – elektrownia wodna (4 dni)
 Warszawa – Hotel Hilton – szkolenie w ramach zajęć savoir vivre
 Warszawa – teatr Polonia
 Lublin – laboratorium Politechniki Lubelskiej
 Lublin – hotel „Na Rogatce” – szkolenie w ramach zajęć obieg dokumentów
 Poznań – Hotel Ilonn – w ramach zajęć zielony hotel (3 dni)
 Warszawa – Centrum Nauki Kopernik
 Lublin – hotel Fokus - szkolenie w ramach zajęć obieg dokumentów
Relacje z wyjazdów można przeczytać pod następującymi adresami:
http://www.zs2.lukow.pl/index.php?limitstart=10
http://www.zs2.lukow.pl/index.php?limitstart=20
http://www.zs2.lukow.pl/index.php?limitstart=40
http://www.zs2.lukow.pl/index.php?limitstart=40
http://www.zs2.lukow.pl/index.php?limitstart=90
http://www.zs2.lukow.pl/index.php?limitstart=100
Zostało też zorganizowanych pięć lekcji otwartych poprowadzonych przez przedsiębiorców z branży hotelarsko – gastronomicznej oraz OZE:
1. Być przedsiębiorczym – czy to trudne?
2. Free style bar.
3. Pozyskiwanie energii z ogniw fotowoltaicznych.
4. Mikroinstalacja fotowoltaiczna - zasada działania, budowa.
5. Odnawialne Źródła Energii w praktyce. Biogazownia sp. z o.o.
Zorganizowano seminarium popularnonaukowe „Kształcenie zawodowe szansą
na przyszłość – II edycja”, na którym wystąpiło pięciu prelegentów z: Politechniki Lubelskiej, UMCS w Lublinie, lubelskiej firmy Eco-energia, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie. W seminarium wzięło udział ok. 40 osób, w tym uczniowie kl. I TE.
http://www.zs2.lukow.pl/index.php?limitstart=40
Podpisano List intencyjny o współpracy pomiędzy ZS Nr 2 w Łukowie a Politechniką Lubelską oraz cztery karty przedsiębiorcy.
http://www.zs2.lukow.pl/index.php?limitstart=40
Zorganizowane zostały staże zawodowe dla 53 uczniów z klas technika hotelarstwa, kelnera i technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i elektryka.
Miejsca odbywania stażu:
a) hotele: Aquarius – Kołobrzeg, Haffner – Sopot, Westin i Sheraton – Warszawa, Metropolitan Boutique – Kraków, Grochowski – Łuków,
b) lokal gastronomiczny: Klub Decybel – Łuków
c) branża OZE: Mont-San, Eco-energia, Energoterm, Megatem, Radzikowski Krzysztof – GROK.
http://www.zs2.lukow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=409&Itemid=126

 

 

Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego

 

 

    Dnia 21 marca 2013 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie odbyło się seminarium „Kształcenie zawodowe szansą na przyszłość” zorganizowane w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.
    W seminarium wzięli  udział przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, łukowscy przedsiębiorcy, członkowie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz dyrekcja i kadra nauczycielska szkoły. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie – p. Krzysztof Okliński, który przedstawił główny cel spotkania: opracowanie nowych programów rozwojowych i stażowych dla uczniów szkół technicznych. Następnie głos zabrał p. Janusz Kozioł - Starosta Łukowski, który mówił o potrzebie  dyskusji na temat roli kształcenia zawodowego w szkołach. W dalszej kolejności Prezes Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – p. Henryk Łucjan oraz koordynatorka projektu  „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” – p. Sylwia Romańska-Węzik, przedstawili główne założenia i program działań fundacji oraz projektu. Punktem zasadniczym spotkania były prelekcje wygłoszone przez zaproszonych gości. Pani Urszula Bancerz - Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej- wygłosiła wykład na temat „Monitoring rynku pracy dla potrzeb organizacji współpracy szkół z pracodawcami” podkreślając znaczenie kompetencji zawodowych na rynku pracy. Kolejna prelegentka, p. Zofia Żuk - Przewodnicząca Łukowskiej Rady Biznesu - przedstawiła prezentację na temat:  „Nowy model funkcjonowania szkoły zawodowej - rozwój edukacji poprzez współpracę z biznesem” szczególną uwagę zwracając na rolę szkoły w kształceniu zawodowym młodych ludzi i zdobyciu przez nich doświadczenia – cechy poszukiwanej przez pracodawców w potencjalnych pracownikach. Kolejną występującą osobą był p. Jarosław Matysiak - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego  w Łukowie, który wygłosił prelekcję na temat: „OZE - szansą na pewną pracę – perspektywy lokalnego rynku pracy”. W swoim wystąpieniu przedstawił dane statystyczne i wyniki badań, które świadczą o tym, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników OZE i podkreślał to, jak ważne jest wykształcenie młodych ludzi do pracy z odnawialnymi źródłami energii, które możliwe będzie dzięki nowemu kierunkowi kształcenia, którego otwarcie planuje ZS Nr 2, jakim jest: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ostatnią prelekcję na temat: „Kształcenie zawodowe - bariery współpracy na płaszczyźnie szkoła – pracodawcy”. wygłosiła p. Joanna Grzyb - przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie.          
     Seminarium zakończyło się dyskusją na temat roli kształcenia zawodowego  dla rynku pracy.
     Dziękujemy wszystkim prelegentom za interesujące wykłady i prezentacje a gościom za udział w seminarium.

 

DSC09667

 

 


 

Od marca 2013 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie rozpoczęły się zajęcia „Barman” realizowane w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości - modernizacja kształcenia zawodowego”. 12-osobowa grupa młodzieży z klas IV zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu przygotowywania drinków i pracy barmana. Uczniowie uzyskują informacje na temat historii miksologii, technologii i rodzajów napojów alkoholowych oraz nabywają umiejętności w zakresie przyrządzania drinków z takich kategorii jak: cocktails, daisy, highball, cream drinks, sour, cooler, mocktails. Ważnym elementem ich nauki jest również garnish - sztuka przyozdabiania drinków przy pomocy świeżych owoców. Uczniowie przygotowują drinki korzystając z nowoczesnego sprzętu barmańskiego, np. zestawu APS Glass & Bar Supply oraz profesjonalnej literatury – „Alkohole i koktajle świata”.  Uczą się też obsługi kostkarki i kruszarki do lodu czy miksera barmańskiego. Wszystkie sprzęty, pomoce i składniki zostały zakupione w ramach środków PO KL, z których jest współfinansowany projekt „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” .
Zajęcia zakończą się egzaminem, po którym uczniowie otrzymają certyfikat barmana.

 

 


 

 

Wszystkie przetargi realizowane dla potrzeb projektu „Szkoły nowych możliwości - modernizacja kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Nr umowy: 935/POKL.09.02.00-06-046/12-00

 

prowadzi, na podstawie udzielonego Powiatowi Łukowskiemu pełnomocnictwa, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łukowie. Szczegółowe informacje o przetargach znajdują się pod adresem:

 

http://splukow.bip4.e-zeto.eu/

 

Usługa transportowa dla Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie

Zapytanie ofertowe

pdf

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zapytania

pdf

 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych - części językowej w ramach projektu pn. Szkoły nowych możliwości - modernizacja kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o zamówienu

pdf

 

 

 

Specyfkacja stotnych warunków zamówienia

pdf

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

pdf

 

 

Egzaminy zawodowe - 22.02.2013r.

pdf

Ogłoszenie

 

pdfSiwz

 

 

Koordynator - 15.01.2013r.

pdfOgłoszenie

 

 

pdfSiwz

 

 

Psycholog 14.01.2013r.

pdf

 

Ogłoszenie

 

pdf

Siwz

 

 

Zakupy

pdf

 

Ogłoszenie

 

pdf

Siwz

 

 

Nauczyciele - 17.10.2012r.

pdf

 

Ogłoszenie

 

pdf

Siwz

 

 

Wybór koordynatora szkolnego

Ogłoszeniepdf

Siwz pdf

 

=

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nr umowy: 935/POKL.09.02.00-06-046/12-00
Okres realizacji projektu: 1 października 2012 - 30 września 2015
Cel główny projektu: Wyższa jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie poprzez wdrożenie 2 programów rozwojowych poprawiających skuteczność edukacji zawodowej oraz podnoszących prestiż Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w regionie.

Cel projektu zostanie zrealizowany dzięki dostosowaniu oferty kształcenia zawodowego ZS2 do potrzeb rynku pracy poprzez wprowadzenie do aktualnie nauczanych kierunków dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podwyższających kompetencje zawodowe, kluczowe i społeczne 208 Uczniów/Uczennic z ZS2, współpracę z pracodawcami i uczelniami, staże krajowe i zagraniczne dla 134 Uczestników/Uczestniczek projektu, specjalizację klas w Zasadniczej Szkole Zawodowej (elektryk, monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych), a od roku szkolnego 2013/2014 uruchomienie w Technikum nowego kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Rozpoczęcie rekrutacji: październik 2012 roku.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt obejmie wsparciem:

- 2 szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie: Technikum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.

- 208 Uczniów/Uczennic z ZS2: 184 z Technikum i 24 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej(w tym min. 96 kobiet).

Informacje o projekcie 

Regulamin

Karta zgłoszeniowa ZSZ

Karta zgłoszeniowa Technikum

Oświadczenie

Formularz zgłoszeniowy

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Materiały

Nauczyciele