Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

Dnia 21 marca 2013 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie odbyło się seminarium „Kształcenie zawodowe szansą na przyszłość” zorganizowane w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.
W seminarium wzięli  udział przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, łukowscy przedsiębiorcy, prezes oraz pracownicy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny a także dyrekcja i kadra nauczycielska szkoły. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
w Łukowie – p. Krzysztof Okliński, który przedstawił główny cel spotkania:  analiza trendów zawodowych i rozwoju  edukacji poprzez współpracę z biznesem. Następnie głos zabrał p. Janusz Kozioł - Starosta Łukowski, który mówił o potrzebie  dyskusji na temat roli kształcenia zawodowego w szkołach. W dalszej kolejności Prezes Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – p. Henryk Łucjan przedstawił działania Fundacji oraz realizowane projekty na terenie powiatu łukowskiego, natomiast oraz koordynatorka projektu  „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” – p. Sylwia Romańska-Węzik przedstawiła główne założenia projektu.
Punktem zasadniczym spotkania były prelekcje wygłoszone przez zaproszonych gości. Pani Urszula Bancerz - Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej- wygłosiła wykład na temat „Monitoring rynku pracy dla potrzeb organizacji współpracy szkół z pracodawcami” podkreślając znaczenie kompetencji zawodowych na rynku pracy. Kolejna prelegentka, p. Zofia Żuk - Przewodnicząca Łukowskiej Rady Biznesu - przedstawiła prezentację na temat:  „Nowy model funkcjonowania szkoły zawodowej - rozwój edukacji poprzez współpracę z biznesem” szczególną uwagę zwracając na rolę szkoły w kształceniu zawodowym młodych ludzi i zdobyciu przez nich doświadczenia – cechy poszukiwanej przez pracodawców w potencjalnych pracownikach. Kolejną występującą osobą był p. Jarosław Matysiak - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego  w Łukowie, który wygłosił prelekcję na temat: „OZE - szansą na pewną pracę – perspektywy lokalnego rynku pracy”. W swoim wystąpieniu przedstawił dane statystyczne i wyniki badań, które świadczą o tym, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników OZE. Podkreślał to, jak ważne jest wykształcenie młodych ludzi do pracy z odnawialnymi źródłami energii, które możliwe będzie dzięki nowemu kierunkowi kształcenia, jakim jest: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Należy podkreślić, iż wprowadzenie tego kierunku planuje ZS Nr 2 od roku szkolnego 2013/2014. Ostatnią prelekcję na temat: „Kształcenie zawodowe - bariery współpracy na płaszczyźnie szkoła – pracodawcy”. wygłosiła p. Joanna Grzyb - przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie.          
Seminarium zakończyło się dyskusją na temat roli kształcenia zawodowego  dla rynku pracy.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Materiały

Nauczyciele