Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Grupa  zawodów  spożywczych
Symbol cyfrowy  314403

 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Oferujemy atrakcyjny kierunek kształcenia w bardzo dobrze rozwiniętym przemyśle spożywczym. Nauka trwa 4 lata  i obejmuje kształcenie ogólne – przygotowanie do egzaminu maturalnego i kształcenie zawodowe przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Technik technologii żywności przygotowany jest do wykonywania   zadań zawodowych, na które składają się  efekty kształcenia:

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów
PKZ(T.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik technologii żywności

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania produktów spożywczych;

2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;

3) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;

4) kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

  ttz

ttz1

t zywnosci

Przejdź do rekrutacji

nabor optivum

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik technologii żywności :

T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

1. Przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych

2. Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych

3. Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki

albo

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

1. Magazynowanie surowców piekarskich

2. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich

3. Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta

4. Przygotowanie pieczywa do dystrybucji

albo

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

1. Magazynowanie surowców cukierniczych

2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych

3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji

albo

T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

1. Rozbiór i wykrawanie mięsa

2. Magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji

3. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych

4. Magazynowanie i przygotowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji

i

T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych

2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach  przemysłu spożywczego, laboratoriach, obiektach  hotelarskich, hurtowniach spożywczych,  sklepach  z żywnością, stacjach sanitarno - epidemiologicznych .
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Kształcenie praktyczne  odbywa się w: pracowniach szkolnych , zajęcia praktyczne  oraz praktyki zawodowe w zakładach  przemysłu spożywczego.

 

REALIZUJEMY  PROJEKTY  UNIJNE:
•    „Szkoły  nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”
•    „Uczeń online.  Nowoczesne technologie w szkole”
•    „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami"
•    „Edukacja i praca to się opłaca”

 logo1 logo2

logo3 logo uczen

         DLACZEGO  NASZA  SZKOŁA  ?

•    Zapewniamy  bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
•    Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia.
•    Kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.
•  Oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach : hotelarskiej, gastronomicznej i odnawialnych źródeł energii – OZE.
•    Proponujemy, w ramach  projektów  finansowanych z UE ,  wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze .
•    Uczymy  języka obcego  zawodowego.
•    Organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą.
• Organizujemy  staże wakacyjne, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.         

 

 

 

Z  D  E  C  Y  D  U  J      S I Ę     N A     ZS NR  2

Przejdź do rekrutacji

 nabor optivum

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 

Materiały

Nauczyciele