Zespół Szkół Nr 2

im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie

. 

KELNER
Grupa  zawodów  gastronomicznych
Symbol cyfrowy  513101

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Szkoła w procesie kształcenia zawodowego podejmuje działania wspomagające rozwój każdego ucznia  stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Nauka trwa 4 lata  i obejmuje kształcenie ogólne – przygotowanie do egzaminu maturalnego i kształcenie zawodowe przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner  przygotowany jest do wykonywania  zadań zawodowych:
1) przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
2) wykonywania czynności związanych z obsługą gości;
3) rozliczania usług kelnerskich.

Przejdź do rekrutacji

nabor optivum


EFEKTY KSZTAŁCENIA
Cz. I (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów
PKZ (T.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie kelner
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie kelner


T.9. Wykonywanie usług kelnerskich
1. Sporządzanie potraw i napojów

1) ocenia jakość surowców spożywczych;
2) określa warunki przechowywania żywności;
3) dobiera metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
4) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
5) dobiera sprzęt i urządzenia do sporządzania potraw i napojów;
6) wykonuje czynności związane ze wstępną obróbką surowców do sporządzania potraw i napojów;
7) sporządza potrawy i napoje zgodnie z recepturami;
8) dokonuje oceny organoleptycznej potraw i napojów;
9) wykonuje czynności związane z ekspedycją potraw i napojów;
10) przestrzega procedur i stosuje instrukcje stanowiskowe systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności podczas sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
11) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
2. Obsługiwanie gości
1) rozróżnia stanowiska pracy i systemy obsługi kelnerskiej;
2) określa predyspozycje, wymagania i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych kelnera;
3) planuje czynności związane z obsługą gości;
4) obsługuje gości zgodnie z obowiązującymi standardami;
5) opracowuje karty menu;
6) doradza gościom w wyborze potraw i napojów;
7) przyjmuje i rejestruje zamówienia gości;
8) dobiera urządzenia, bieliznę i zastawę stołową oraz sprzęt serwisowy do podawania potraw i napojów;
9) nakrywa stół zgodnie z zamówieniem gości;
10) sporządza potrawy i napoje w obecności gości;
11) ocenia jakość oraz estetykę potraw i napojów;
12) dobiera metody serwowania potraw i napojów;
13) wykonuje usługi kelnerskie podczas przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym;
14) wykonuje czynności związane z realizacją zamówień room service;
15) wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usługi.


T.10. Organizacja usług gastronomicznych
1. Planowanie usług gastronomicznych
1) klasyfikuje usługi gastronomiczne;
2) określa zakres usług świadczonych przez zakłady gastronomiczne;
3) planuje usługi gastronomiczne;
4) planuje i organizuje obsługę przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym;
5) przygotowuje oferty usług gastronomicznych;
6) planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych;
7) określa wpływ układu funkcjonalnego pomieszczeń zakładu gastronomicznego na organizację pracy;
8) przygotowuje miejsca realizacji usług gastronomicznych;
9) dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usługi gastronomicznej;
10) stosuje kryteria oceny jakości usług gastronomicznych.
2. Rozliczanie usług gastronomicznych

1) sporządza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty spożywcze;
2) sporządza kalkulację cen potraw i napojów;
3) przestrzega zasad rachunkowości podczas rozliczania usług kelnerskich;
4) rozlicza koszty usług gastronomicznych;
5) sporządza dokumentację usług gastronomicznych;
6) dokonuje rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych;
7) obsługuje elektroniczne urządzenia rejestrujące i kasy kelnerskie;
8) stosuje programy komputerowe wspomagające rozliczanie usług gastronomicznych.

t kelner

Kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w restauracjach ,kawiarni ,barze lub pubie. Lokale te są placówkami samodzielnymi lub wchodzą w skład innej placówki np. hotelu ,teatru. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Organizujemy praktyki zawodowe:
Warszawa  - Hotele Marriott, Sheraton, Westin ,Victoria, Jan III Sobieski, nadmorskie ośrodki wczasowo - wypoczynkowe, pływające obiekty hotelarskie -  prom Unity Line Świnoujście –Szwecja.
Organizujemy  staże wakacyjne za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie   w restauracjach w  hotelach: Bryza  w Juracie, Aquarius w Kołobrzegu, Haffner w Sopocie, Sheraton,  Westin  w Warszawie oraz w Grochowski  i Korona  w Łukowie.

REALIZUJEMY  PROJEKTY  UNIJNE:
•    „Szkoły  nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”
•    „Uczeń online.  Nowoczesne technologie w szkole”
•    „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami"
•    „Edukacja i praca to się opłaca”

 logo1 logo2

logo3 logo uczen

 

   Uczniowie, którzy wybrali zawód kelnera  poza zajęciami przewidzianymi w szkolnym planie nauczania uczęszczają na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków UE. Dla uczniów tego kierunku przewidziano następujące zajęcia pozaszkolne:
- matematyka  – zajęcia wyrównawcze, podczas których uczniowie mają szansę na uzupełnienie wiedzy
- obsługiwanie jest sztuką a kelner to aktor – poszczególne grupy kelnerów uczą się fachowej obsługi gości w restauracji, a także przygotowania stolika dla klientów
- obsługi gości uczę się z profesjonalistami: GASTRO POS i GASTRO SZEF - uczniowie poznają stanowiska pracy oraz omawiają kwalifikacje i obowiązki pracowników w części handlowo – usługowej zakładu gastronomicznego, uczą się przyjmować i realizować oraz rozliczać zamówienie przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania; zajęcia są prowadzone z użyciem programu komputerowego GASTRO POS i GASTRO SZEF niezbędnego do ćwiczenia nowoczesnej obsługi gości w lokalu gastronomicznym.
- przygotowanie i serwowanie dań nietypowych – uczestnicy  przygotowują  dania nietypowe, które wymagają specjalistycznego sprzętu i serwowania je z zastosowaniem poznanych umiejętności.
Uczniowie zainteresowani przedsiębiorczością mogą pogłębiać wiedzę w trakcie zajęć koła przedsiębiorczości. Uzdolnieni informatycznie mają szansę na udział w kole informatycznym. Każdy uczeń korzysta też z zajęć doradztwa zawodowego: grupowego i indywidualnego. Podczas spotkań z doradcami zawodowymi młodzież przygotowuje teczkę z dokumentami aplikacyjnymi oraz planuje dalszy przebieg kariery zawodowej.   
   Uczniowie, którzy kształcą się w zawodzie kelner mają zajęcia w pracowni gastronomicznej, która jest wyposażona z funduszu UE.
Pracownia wyposażona jest w: profesjonalną kostkarkę do wytwarzania lodu; kruszarkę do lodu, mikser do ubijania ręczny, mikser do koktajli z kubkiem, ekspres ciśnieniowy do kawy, lodówko – zamrażarka, ekspres do kawy, blender barowy, stół barmański,  pomocnik kelnerski, zestaw do flambirowania, zestaw barmański 14-elementowy, piec konwekcyjno – parowy, zestaw noży specjalistycznych do mięsa, sera i warzyw, zestaw do jedzenia ślimaków, sztućce do raków, sztućce do ryb, zestaw do małży, sztućce restauracyjne, terminal dotykowy + czytnik kart magnetycznych, drukarka bonowa.

       DLACZEGO  NASZA  SZKOŁA  ?
•    Zapewniamy  bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
•    Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego ucznia.
•    Kształcimy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.
•  Oferujemy naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach : hotelarskiej, gastronomicznej i odnawialnych źródeł energii – OZE.
•    Proponujemy, w ramach  projektów  finansowanych z UE ,  wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze .
•    Uczymy  języka obcego  zawodowego.
•    Organizujemy praktyki zawodowe w Polsce i za granicą.
• Organizujemy  staże wakacyjne, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.         

Pracownia obsługi konsumenta

 promocja40

Uczymy się obsługiwania

promocja41

Obsługujemy uroczystości

promocja42

promocja56

promocja54

promocja55

Uczestniczymy w stażach

promocja43

promocja44

Konkurs na stół wielkanocny

promocja45

promocja46

Akcje charytatywne "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"

promocja47

Obsługujemy uroczystości szkolne

promocja48

promocja49

Praktyki zawodowe

promocja50

Targi pracy i edukacji

promocja51

Organizujemy pokazy barmańskie

promocja52

promocja53

 

Z  D  E  C  Y  D  U  J      S I Ę     N A     ZS NR  2

Przejdź do rekrutacji

 nabor optivum

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 

Materiały

Nauczyciele